امانت چیست و خیانت کدام است
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 4
زبان : فارسی
امانتدارى از اولويّتهاى اوّليّه و از نيازهاى اجتماعى بشر به شمار مى‏آيد كه در استوارى و ماندگارى جامعه نقش بسزايى دارد، زيرا استوارى جوامع بشرى در ابعاد سياسى و اجتماعى و نيز شكوفايى اقتصادى آن، وامدار امانتدارى و گسترش آن از جامعه است، به گونه‏اى كه اگر روحيه امانتدارى ضعيف شود و اين خوى و منش در جامعه رنگ بازد، اعتماد دوسويه از ميان مى‏رود و پريشانى و نگرانى سايه سنگين خود را بر زندگى مردم خواهد افكند و در فرجام، شيرازه زندگى اجتماعى مردم از هم خواهد گسيخت. قرآن كريم كه در پاسخ به نيازهاى اجتماعى بشر، پيامهاى رسا و راهكارهاى سازنده‏اى ارائه كرده است، در اين باره نيز در راستاى تقويت روحيه امانتدارى و گسترش اين خصلت زيبا و پسنديده در جامعه، راهكارهايى كارآمد پيش داشته است. اين پژوهش كه از آيات و روايات الهام گرفته است، بر آن است تا با بهره‏مندى از آموزه‏هاى قرآنى و حديثى و با ذكر نمونه‏هاى عينى و عملى از سيره پيشوايان، به موضوع امانتدارى بپردازد. نگارنده پس از بحثى كوتاه درباره مفهوم‏شناسى و بيان گستره امانتدارى، به منظور نهادينه شدن اين خصلت در جامعه، به تبيين عوامل، زمينه‏ها و آثار امانتدارى پرداخته و در دنبال به بررسى عوامل و پيامدهاى امانت‏شكنى، كمر بسته است. اميد كه گامى كوتاه در گسترش ارزشهاى انسانى و اسلامى به شمار آيد. ان‏شاءاللَّه.