تواضع و فروتنی
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 5
زبان : فارسی
هرچند تواضع و فروتنی با واژه ای همچون «تواضع» و مشتقات آن در قرآن نیامده است، اما مانند بسیاری از دیگر موضوعات اخلاقی و اجتماعی، موضوعی قرآنی است و از آن در قرآن با تعابیری مانند: «واخفص جناحک للمؤمنین» ، «اذله علی المؤمنین» ، «یمشون علی الارض هوناً» ، «وبشّر المخبتین» ، سخن به میان آمده است، همچنانکه قرآن، از صفت زشت تکبر که نکتة مقابل تواضع است، با تعابیری همچون: «بئس مثوی المتکبرین» و «انّه لایحبّ المستکبرین» از زشتی تکبر یاد کرده است و با تعابیری مانند: «لاتمش فی الأرض مرحاً» و «لاتصغّرخدّک للناس» همگان را ازتکبر و خود برتر بینی بر حذر داده است. بنابر این، سزامند است، این موضوع نیز به عنوان موضوعی قرآنی، مورد توجه قرار گرفته و آنگونه که این موضوع می‌طلبد، با استفاده از قرآن و دیگر آموزه های اسلامی، تبیین گردد. این جستار که تلاشی در این باره است می‌کوشد تا با الهام از آیات قرآن کریم و بهره مندی از دیگر آموزه‌های اسلامی، گامی هر چند کوتاه در تبیین این موضوع بر دارد؛ از این رو پس از نگاهی اجمالی به مفهوم تواضع، خاستگاه و مرزهای آن، به بیان انواع و گسترة تواضع و ریشه های آن پرداخته است و سپس با بیان نشانه های متواضعان و نیز اشاره به برخی از آثار و فواید تواضع، این موضوع را به پایان برده است.