مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی
46 بازدید
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 6
زبان : فارسی
از مفاهیم مهمی که همواره مورد توجه انسان بوده و در مکتب اسلام نیز از جایگاهی ویژه برخوردار است، مفهوم «مسئولیت» است. مسئولیت حقیقتی آشکار است که انسان، ناگزیر از پذیرش و همراهی آن در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است. دستورات اسلام که به تکالیف و وظایف انسان اشاره دارد و یا پیامدهای مثبت و منفی رفتار فردی و اجتماعی انسان را گوشزد کرده است، ناظر به مسئولیتهای انسان است، این دستورات از همه می‌خواهد تا برای بهبود زندگی فردی و تداوم حیات اجتماعی، مسئولیتهای خودرا بشناسند و به خوبی از انجام آن بر آیند. این تحقیق که از مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی انسان گفتگو می‌کند، پس از اشاره ای کوتاه به معنا و مفهوم مسئولیت، و نیز اشاره به برخی مبانی آن، به بیان قلمرو مسئولیت انسان پرداخته است که شامل مسئولیتهای انسان در برابر خدا، دیگران، خود و طبیعت می شود و در ادامه، به پیامدهای مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی پرداخته است و در پایان، برخی شرایط و راههایی که به تقویت حس مسئولیت پذیری و یا مسئولیت گریزی می‌انجامد به بحث گذارده است.