وحدت و همگرایی در اندیشه سیاسی اسلام
30 بازدید
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
وحدت و همگرایی در جامعة توحیدی، پیش از آنکه دستوری وحیانی باشد، امری عقلانی است و بیش از آنکه مطلوبی دینی باشد، ضرورتی عینی است؛ چراکه وحدت در نظام اجتماعی اسلام تداوم حاکمیت وحدت در نظام تکوین و تشریع است و نه تنها وحدت ریشه در عقاید و شریعت اسلام دارد که حیات امت اسلامی و تاریخ این امت بر آن استوار است. وحدت و همگرایی هدفی عالی و آرمانی است که اگر به خوبی تبیین شود و در جامعة اسلامی تحقق یابد، گذشتة عزتمندانة اسلام و مسلمانان و تاریخ درخشان فتح خندق و خیبر را تداعی می‌کند و خاطرات شیرین فرو ریختن کاخهای شام و مدائن و تسلیم روم و ایران بزرگ در برابر فرهنگ عزتمند اسلام را به یاد می‌آورد؛ اما باید دانست که تحقق این هدف، نه با اعجاز که با تدبیری آگاهانه، تصمیمی دلسوزانه و تلاش مسؤلانة تمامی عالمان و حاکمان و نیز با همکاری عموم مسلمانان، امکان پذیر است؛ از این رو لازم است برای رسیدن به این هدف عالی، کاری عمیق و تلاشی دوباره صورت گیرد، و برای تحقق آن در جامعه، راهکارهایی وحدت آفرین ارائة گردد؛ چرا که بدون تحقیق و درنگ در این باره، نه می‌توان به مبانی و عوامل وحدت آفرین آن پی برد و نه می‌توان شاهد تحقق و گسترش آن در جامعه شد. این جستار که نگاهی گذرا به وحدت در اندیشة سیاسی اسلام دارد تلاشی در این باره است که به هدف آشنائی جامعه با ضرورت وحیانی و عقلانی وحدت، توجه به پیوند عمیق وحدت در نظام اجتماعی اسلام با نظام تکوین و تشریع و نیز زمینه سازی برای تحقق همگرایی و گسترش آن در جامعه، سامان یافته است.