نقش اخلاق حرفه ای در بهبود روابط اجتماعی
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله دغدغه‌های بشر در حکومت‌ها، به ویژه در نظام اسلامی، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام مشاغل و حرفه‌هاست تا انسانها بتوانند با حس مسئولیت و تعهد کامل، به مسائل جامعه و حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفة خود را رعایت کنند. این جستار که از تأثیر اخلاق حرفه‌ای در فرهنگ و روابط اجتماعی گفتگو می‌کند، بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌ای، اهمیت و ضرورت آن در نظام اداری و بیان گسترة اخلاق حرفه‌ای و مسؤلیت‌های آن بپردازد و سر انجام با بیان نمونه‌هایی از نقش آن در بهبود روابط اجتماعی، آن را به پایان برساند.